ការបណ្តុះបណ្តាល

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេអោយកាន់តែប្រសើរឡើង

ប្រព័ន្ធ HVAC កាត់បន្ថយកំហុសនិងពន្យារពេលសេវាកម្មម៉ាស៊ីន។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអេជវីអេសរបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយកំហុសនិងពន្យារពេលសេវាកម្មម៉ាស៊ីន។

ប្រជុំបទបង្ហាញ

traning
traning-2-1024x768
online-traning

រៀនជាមួយគ្នាសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ!